Pretraga

Od početka travnja na snagu stupaju izmjene Odredbe o određivanju građevina

A- A+

Na 50. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja. Izmjene stupaju na snagu početkom travnja. Donosimo sve promjene.

Uredba o građevinama, ilustracija | foto: Unsplash

.

Što Uredba definira?

Ovom se Uredbom određuju građevine i površine državnog i područnog (regionalnog) značaja te zahvati u prostoru i površine državnog i područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim propisima, koji uređuju gradnju, ne smatraju građenjem, a koji se prostornim planovima planiraju na teritoriju Republike Hrvatske i u njenom epikontinentalnom pojasu.

Promjena u odnosu na definiranje Uredbe odnosi se na odavanje stavka 2 u prvom članku, a koji glasi:

 • Ovom se Uredbom određuju i građevine, zahvati u prostoru, te površine za koje ministarstvo nadležno za poslove prostornoga uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdaje akte za provedbu prostornih planova.

Promjene u određivanju prometnih i komunikacijskih građevina i površina

U drugom članku Uredbe, kojim se definiraju prometne i komunikacijske građevine i površine, dolazi do izmjena u stavku koji se odnosi na građevine unutarnje plovidbe.

Podtočka 1.5 drugog članka glasila je:

 •  luke i pristaništa na vodnim putovima od državnog značaja,

a nakon izmjena glasi:

 •  luke i pristaništa od državnog značaja.

Energetske i ostale građevine

Do promjena dolazi i u podtočki 2.2 u kojoj se iza riječi hidroelektrane dodaju riječi instalirane snage 10 MW i veće te ona sada glasi:

 •  hidroelektrane instalirane snage 10 MW i veće s pripadajućim građevinama.

U točki šest brišu se podtočke 6.3 i 6.4 koje su definirale ostale građevine, a glasile su:

 • 6.3. građevine za koje je izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole uređeno međudržavnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku,
 • 6.4. građevine i drugi zahvati u prostoru u sklopu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske određeni prema posebnom zakonu.

Što se ne smatra građenjem?

Iza članka 7., koji glasi:

 • Zahvati u prostoru, odnosno površine područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem su:
  uzgoj ribe i drugih morskih organizama na udaljenosti do 300 metara od obalne crte,
  sidrišta na moru,

dodaje se članak 7a koji će glasi:

 • Osim za građevine i površine iz članaka 2. i 3. ove Uredbe, te za zahvate u prostoru iz članka 6. ove Uredbe, Ministarstvo izdaje akte za provedbu prostornih planova za:

  – građevine za koje je izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole uređeno međudržavnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku

  – građevine i druge zahvate u prostoru u sklopu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske određenih prema posebnom propisu koji uređuje strateške investicijske projekte Republike Hrvatske

  – građevine i druge zahvate u prostoru koji će se graditi, odnosno poduzimati na zemljištu u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske temeljem javnog natječaja kojeg provodi tijelo nadležno za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, a za projekte koji obuhvaćaju površinu zemljišta od najmanje 10 hektara i na kojem će se u korist investitora osnovati pravo građenja ili pravo služnosti na rok od najmanje 30 godina ili je zemljište u postupku javnog natječaja prodano, a kupac se ugovorom obvezao na realizaciju projekta u određenom roku pod prijetnjom raskida ugovora

  – građevine trezorskih objekata Hrvatske narodne banke.

Copy link
Powered by Social Snap