Pretraga

Država prodaje nekretnine u Vukovaru: Najjeftinija ima početnu cijenu ispod 250 eura

A- A+

Država je raspisala Javni poziv kojim se prodaje osam nekretnina u vlasništvu CERP-a, a koje se nalaze u Vukovaru. Najjeftinija nekretnina ima tek 22 metra kvadratna s početnom cijenom od 226 eura, dok najskuplja ima početnu cijenu od 17.653 eura za 892 metra kvadratna.

Javno otvaranje ponuda održat će se u CERP-u na adresi Ulica Ivana Lučića 6 u Zagrebu, 23. siječnja 2023. u 12 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici. Nekretnina se može razgledati u radno vrijeme od ponedjeljka do petka na upit na broj mobitela 098/269-091.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nekretnine se prodaje u zatečenom stanju: ‘VIĐENO-KUPLJENO’, a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefonu 01/63-46-378, radnim danom od 9 do 12 sati. Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku nekretninu pojedinačno u zatvorenoj omotnici. Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u.

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati ‘PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE k.č.br. ________ z. k ul. ______ k.o. Vukovar – NE OTVARATI do 23. siječnja 2023. do 12 sati.’ Ponude se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: CERP, Ivana Lučića 6., 10.000 Zagreb najkasnije do dana 23. siječnja 2023. do 12 sati. Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu neće biti razmatrane.

Izdvojeni članak

Ministarstvo objavilo javni poziv: Država prodaje građevinska zemljišta

Ponuda mora sadržavati:

 • oznaku nekretnine,
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,
 • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe)
 • kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail),
 • naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezina neprihvaćanja,
 • preslika važeće osobne iskaznice za ponuditelje domaće fizičke osobe,
 • preslika važeće putovnice za ponuditelje strane fizičke osobe,
 • izvadak iz sudskog registra ponuditelje domaće pravne osobe,
 • izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik za ponuditelje strane pravne osobe,
 • izvornik ili ovjerenu presliku nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana, svi ponuditelji,
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na CERP-ov žiro račun IBAN: HR6824020061100671869 otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, uz model 00 i poziv na broj 17214.-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koji se uplaćuje jamčevina, svi ponuditelji,
 • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, snositi troškove sklapanja i provedbe ugovora te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, svi ponuditelji.

Donosimo i čitav tekst Javnog poziva.

Copy link
Powered by Social Snap