Pretraga

Uskoro slijedi izgradnja nove luke u Rijeci: Porto Baroš će biti najluksuznija marina u Hrvatskoj

A- A+

U Rijeci, gdje se nalazi najveća hrvatska luka, previđena je izgradnja nove luke, nautičkog turizma – Porto Baroš. Predviđena je rekonstrukcija, prenamjena, dogradnja i nadogradnja postojećih građevina, kao i  izgradnja novih građevina. Planirani kapacitet luke iznosi 260 vezova.

Luka Rijeka

foto: Luka Rijeka

Porto Baroš će se nalaziti sjeverno od ušća rijeke Rječine koja prolazi kroz grad. Planirani kapacitet luke je 260 vezova, od kojih je 182 charter tipa, a 89 je predviđeno za vlasničke brodove. Luka je planirana u kategoriji pet sidara, a idejni projekt potpisuje arhitektonski studio Zona sto d.o.o., piše Geotech.

Ideja nove nautičke luke jest da bude najluksuznija marina u Hrvatskoj. Predviđa se da će zbog svoje veličine, ali i povoljne geografske pozicije, marina biti od velikog značaja što za stanovnike grada Rijeke, što za nautiku i turizam cijele Hrvatske

Prije samog početka izgradnje luke, provedena su inženjerskogeološka i geotehnička istraživanja, na temelju kojih je izrađen i geotehnički elaborat. Istraživanja su se sastojala od geološke i geotehničke prospekcije šireg područja, iskopa sondažnih jama, istraživačkog bušenja, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije bušaćih jezgri i sondažnih jama, CPTU ispitivanja, laboratorijskih ispitivanja, geofizičkih ispitivanja, mjerenja razine podzemnih voda, ispitivanja vodopropusnosti i obrade podataka ranijih istraživanja.

Detaljna mjerenja

U svrhu utvrđivanja geotehničkih značajki lokacije i temeljnog tla, izvedeno je sedam (7) istraživačkih rotacijskih bušotina duljina od 20,0 m do 60,0 m, ukupne duljine 199,0 m. U sklopu jedne od bušotina izveden je statički penetracijski pokus s mjerenjem pornog tlaka (CPTU). Prethodno CPTU ispitivanju, izvedeno je predbušenje kroz nasipni materijal dubine 38 m i zacjevljenje bušotine kako bi se omogućio nesmetani rad CPTU sonde.

Sonda konusnog oblika utiskuje u tlo jednolikom brzinom te se mjeri otpor utiskivanju sonde, qc, te trenje na plaštu sonde, fs koje se aktivira prilikom utiskivanja sonde između plašta i okolnog tla. Osim otpora utiskivanju i trenja na plaštu, mogu se mjeriti porni tlak, u2, (CPTU) i temperatura u okolini sonde, prikupljati podaci o seizmičkim valovima (SCPT) i sl. Dobiveni podaci korišteni su pri utvrđivanju vrste i profila tla te procijeni parametara krutosti i čvrstoće tla.

Na istraživanom području je također provedeno geofizičko ispitivanje seizmičke refrakcije u sklopu kojeg je izvedeno šest (6) seizmičkih profila te četiri (4) MASW profila ukupne duljine 801,0 m, u svrhu određivanja prostornog rasporeda inženjerskogeoloških sredina. Laboratorijska ispitivanja na uzorcima dala su nam korisne parametre koji su poslužili kao ulazni podaci za projektiranje. U svrhu utvrđivanja dubine i oblika temelja postojećeg objekta izvedene su četiri (4) sondažne jame.

Izdvojeni članak

Riječka luka dobiva 50.000 četvornih metara novog višenamjenskog terminala

U sklopu predviđenih istražnih radova provedeno je ispitivanje vodopropusnosti koje se vrši gravitacijskim ulijevanjem vode konstantnim protokom u upojnu bušotinu. Izvedeno je i kontinuirano mjerenje razine vode u periodu od 45 dana u konstrukcijama upojnih bušotina uz pomoć automatskih mjerača razine vode („water level logger“) s intervalima mjerenja od 30 minuta.

Na temelju provedenih istraživačkih radova, utvrđene su naslage nabačaja (AF) i aluvijalne naslage (Qal) koje su podijeljene u 5 geotehničkih jedinica na temelju granulometrijskog sastava, zbijenosti i konzistencije materijala. Naslage nabačaja predstavljene su slabo graduiranim šljunkom srednje do dobre zbijenosti koji mjestimično sadrži veće količine gline. Aluvijalne naslage su vrlo heterogene te su predstavljene naslagama gline i praha krute konzistencije, te naslagama pijeska i šljunka rahle do dobre zbijenosti. Predmetno područje nalazi se u neposrednoj blizini ušća rijeke Rječine koja donosi erodirani materijal iz kojeg su se formirali riječni nanosi čija debljina može iznositi i više od 55 m koliko je utvrđeno istražnim bušenjem.

Copy link
Powered by Social Snap