Pretraga

Poplava u Zagrebu: Grad objavio Javni poziv za dodjelu novčane pomoći

A- A+

Grad Zagreb objavio je Javni poziv za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjanje poplave u gradu Zagrebu 24. srpnja 2020. godine.

poplava

foto: Karatina Brečić, N1 / Twitter

Grad Zagreb na svojim je službenim stranicama objavio i potrebnu dokumentaciju za prijavu za dodjelu novčane pomoći.

Grad Zagreb objavio je Javni poziv za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica poplave. Riječ je o poplavi, to jest izvanrednom događaju kako navode iz Grada Zagreba, koja se dogodila 24. srpnja 2020. godine.

Javni poziv objavljen je u svrhu dostave dokumentacije potrebne za isplatu novčane pomoći fizičkim osobama za ublažavanje i otklanjanje štete uzrokovane poplavama na području grada Zagreba. Poziv je otvoren do 18. ožujka 2021. godine.

Tko se može prijaviti za pomoć

Konačan popis fizičkih osoba koje imaju pravo na isplatu novčane pomoći utvrđuje gradonačelnik grada Zagreba, a prigovor na popis može se podnijeti u roku od osam dana od objave prijedloga Popisa.

Novčana pomoć može se dodijeliti fizičkoj osobi koja:

 • je vlasnik ili suvlasnik objekta oštećenog izvanrednim događajem, a za koji je do 7. kolovoza 2020. prijavljena šteta Gradu Zagrebu radi isplate novčane pomoći, a koji objekt je naveden u Popisu sadržanom u Informaciji o provedenim aktivnostima Grada Zagreba nakon izvanrednog događaja (poplave) od 24. srpnja 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20),
 • nema dugovanja prema gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično),
 • je na dan 24. srpnja 2020. imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom,
 • nije ostvarila pravo na naknadu štete preko osiguravajućih društava ili na drugi način.

Također, novčana pomoć može se dodijeliti i suvlasnicima stambene zgrade ako su oštećeni zajednički dijelovi nekretnine. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od suvlasnika nekretnine, stana ili obiteljske kuće, ako su suvlasnici osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.

Visina novčane pomoći

Novčana pomoć će se isplatiti u iznosu od:

12.000,00 kuna za stambeni objekt (stan ili obiteljska kuća), vlasniku;

6.000,00 kuna za samostalnu garažu/ ostavu, vlasniku;

3.000,00 kuna za zajednički dio nekretnine, zajednička ostava, garaža, toplinska stanica, kotlovnica, stubišta i drugo, na račun zajedničke pričuve.

Dokumentacija potrebna za prijavu

Dokumentacija za dodjelu novčane pomoći:

 • izjava da osoba koja traži isplatu financijske pomoći nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), OBRAZAC IZJAVA br. 1.
 • izjava da nije ostvarila pravo na naknadu štete preko osiguravajućih društava ili na drugi način, OBRAZAC IZJAVA br. 2.
 • potvrda MUP-a RH da je na dan 24. srpnja 2020. imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom,
 • presliku prednje stranice kartice tekućeg računa ili presliku ugovora o tekućem računu gdje je vidljiv IBAN ili Potvrdu Banke ili Izvadak iz tekućeg računa iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg računa, za zajedničke prostorije koje je prijavio predstavnik suvlasnika dostaviti presliku računa upravitelja zgrade (sredstva će se isplatiti na račun zajedničke pričuve).

Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za mjesnu samoupravu:

 • preporučenom poštom na adresu Ulica grada Vukovara 56/a, ili
 • osobno u pisarnici Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara 56/a, I kat Soba 105, ili
 • elektroničkim putem na e- mail adresu: [email protected].
Copy link
Powered by Social Snap