Pretraga

Novi Krčki most na dvije etaže, a uz njega se grade tunel i vijadukt

A- A+

Hrvatske autoceste objavile su natječaj za izradu studijske i projektne dokumentacije do lokacijske dozvole za novi most Krk sa spojnim cestama. Most dug približno 850 metara bit će spojen s autocestom Zagreb-Rijeka, a nova prometna trasa na kojoj će se nalaziti obuhvaća konstrukciju jednog tunela i vijadukta.

novi most do Krka

novi most do Krka | foto: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Rok za izradu dokumentacije kao podloge za gradnju novog Krčkog mosta je tri godine. Uzevši u obzir ove podatke gradnja bi mogla početi najranije za 4 godine.

Konkretne vizure novog Krčkog mosta trenutno su predmet nagađanja, te će ovisiti o odabranoj projektnoj dokumentaciji. U obzir dolaze dvije varijante, odnosno most će biti viseći ili ovješeni.

Most dio nove prometnice

Natječajem definirana studijska i projektna dokumentacija obuhvaća prometnicu ukupne duljine od približno 7 kilometara. Na njenoj trasi nalazi se: pristupna cesta s priključkom od autoceste do novog mosta, čvorište Šmrika 2, novi mostu duljine približno 850 metara, vijaduktu Krk duljine od približno 900 metara, pristupnu cestu od vijadukta Krk do čvorišta Aerodrom Rijeka na Krku, tunel od približno 740 metara, te čvorišta Aerodrom Rijeka i Omišalj – sjever.

U sklopu projekta, piše jutarnji.hr, proširila bi se i postojeća državna cesta na otoku Krku, od čvorišta Aerodrom Rijeka do čvorišta Omišalj – sjever. Sam most imao bi prometne trake za cestovni promet, ali i koridor za željezničku prugu koja bi se produžila na otok Krk. Prema ranijim projekcijama, most bi u tom slučaju bio na dvije razine. Promet bi funkcionirao tako da bi na gornjoj razini prometovala motorna vozila, a na donjoj vlakovi.

novi most do Krka

novi most do Krka | foto: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Od Črešnjeva ili Jadranova do Laterne

Novi most gradio bi se približno jedan kilometar jugoistočno od postojećega. Na kopnenoj strani početak mosta bio bi između Črešnjeva i Jadranova, a drugi kraj na poluotoku Laterna, u blizini tamošnjeg kamenoloma.

Most bi premostio kanal Mala vrata i završio na poluotoku Laterna. Na njega bi se naslanjao vijadukt Krk duljine oko 900 metara, a zatim tunel dugačak približno 740 metara. Prometnica bi se nastavila dalje prema aerodromu i završila u Omišlju.

Novi most bio bi povezan s autocestom Rijeka – Zagreb preko čvora Sv. Kuzam i riječke obilaznice. Pruga bi završavala u novoj luci u Omišlju, te se predviđeno da se spoji na buduću nizinsku prugu Rijeka – Zagreb – Botovo. Okosnica je ovo za prijevoz kontejnera s novoga lučkog terminala na Krku prema odredištu.

novi most do Krka

novi most do Krka | foto: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Pogledajte ovdje gdje se nalaze najduži mostovi u Hrvatskoj.

Copy link
Powered by Social Snap