Pretraga

Gradnja zgrade: Evo što sve treba napraviti prije izrade glavnog projekta za građenje

A- A+

U Smjernicama za izradu glavnog projekta za građenje zgrade, koje je izdala Hrvatska komora inženjera građevinarstva, nalaze se detaljno popisani postupci koji prethode izradi glavnog projekta, a kojem ne prethodi lokacijska dozvola. Donosimo najvažnije od postupaka.

plan građenja ilustracija

Plan građenja ilustracija | foto: Pixabay

Izradi glavnog projekta prethode brojne predradnje. Prva je ‘Projektni zadatak‘ koji nije zakonom propisan kao obvezan i ne mora biti u pismenoj formi. To su želje i zamisli investitora koje projektant ima zadaću provesti kroz svoj projekt. Ako neke želje nije moguće provesti u skladu s propisima i prostornim planovima, važno je investitora uputiti u stvarne mogućnosti realizacije njegovih želja.

Nakon toga se prostornim planovima analiziraju mogućnosti gradnje na lokaciji. Zakonom o prostornom uređenju predviđena je mogućnost traženja lokacijske informacije od nadležnoga upravnog tijela kako bi se upoznali s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru, definiranima prostornim planovima za određeno zemljište. Lokacijske informacije, među ostalim, pružaju podatke o prostornim planovima svih razina unutar čijeg se obuhvata nalazi zemljište, o namjeni prostora i svim drugim uvjetima za provedbu zahvata u prostoru.

Treći korak koji prethodi izradi glavnog projekta je izrada studije utjecaja na okoliš. To se najčešće ne odnosi na građenje stambenih zgrada. U Smjernicama je navedeno kako je studija o utjecaju zahvata na okoliš stručna podloga koja obuhvaća sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnome i grafičkome obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na zahvat te po potrebi program praćenja stanja okoliša.

Izdvojeni članak

HKIG objavio novi priručnik: Smjernice za izradu glavnog projekta za građenje zgrade

Studije izvodljivosti, posebnih uvjeta i priključenja

U pojedinim slučajevima investitor može izraditi i studiju izvodljivosti koja bi trebala dati odgovor na to je li projekt tržišno-financijski isplativ. Cilj je studije izvodljivosti procijeniti financijsku održivost izgrađenog zemljišta i predvidjeti uspješnost.

Slijedi utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Za stambenu zgradu veću od 400 m2 koja ima više od dva stana potrebno je pribaviti posebne uvjete koji se odnose na zaštitu od požara, uvjete sanitarne inspekcije, uvjete zaštite i očuvanja kulturnih dobara, te ostale posebne uvjete ovisno o lokaciji zgrade. Za ostale zgrade potrebno je pribaviti i druge posebne uvjete koji dodatno ovise o vrsti i namjeni te zgrade.

Uvijek je potrebno pribaviti i uvjete priključenja u skladu s posebnim propisima. Njima se utvrđuje mogućnost priključenja zgrade, odnosno građevne čestice zgrade, na prometnu površinu, javni sustav odvodnje otpadnih voda, vodoopskrbni sustav, niskonaponsku električnu mrežu, plinsku mrežu i slično.

Ove uvjete traži projektant preko upravnog tijela, odnosno ministarstva koje je nadležno za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za čije se građenje izrađuje glavni projekt preko elektroničkog sustava eDozvola.

Izdvojeni članak

Gradnja pristupnih rampi je moguća bez građevinske dozvole: Ovo je procedura

Geodetske podloge i elaborati

Sljedeći korak je izrada geodetskih podloga čiji je cilj prikaz stvarnog stanja terena u položajnome i visinskome smislu, odnosno prikaz lomnih točaka međa i drugih granica kao podloga za projektiranje i za gradnju građevine. Kada se utvrdi da položaj lomnih točaka međa i drugih granica katastarske čestice odstupa u odnosu na one evidentirane u katastarskome operatu, i to više od standardne položajne točnosti, izrađuje se geodetski elaborat čija je svrha evidentiranje stvarnog stanja položaja već evidentiranih katastarskih čestica.

Izradi glavnog projekta prethodi izrada različitih elaborata, ovisno o vrsti građevine odnosno radova. Tako se mogu izrađvati krajobrazni elaborat, geomehanički, prometni, elabporat tehničko-tehnološkog rješenja, elaborat zaštite na radu, zaštite od buke, konzervatorski elaborat i drugi. Prije izrade glavnog projekta za građenje stambene zgrade obavezno je izraditi geomehanički elaborat te po potrebi i druge elaborate.

Izdvojeni članak

Sve na jednom mjestu: Evo popisa zakona i pravilnika za projektante stambenih zgrada

Glavni projekt, ovisno o vrsti građevine, sadržava arhitektonski projekt, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt. Glavni projekt za stambene zgrade uvijek sadržava projekte svih ovih četiriju struka. Projekt vodovoda i kanalizacije se često izrađuje kao zaseban projekt s obzirom na to da ga, u skladu s posebnim zakonom, mogu izrađivati ili ovlašteni arhitekti ili ovlašteni inženjeri građevinarstva ili strojarstva.

Često se kao zaseban projekt izrađuje projekt racionalne uporabe energije, koji u skladu s posebnim zakonom, mogu izrađivati ovlašteni arhitekti ili inženjeri građevinarstva. Projekt se izrađuje računalnom tehnikom, a za potrebe upravnog postupka izrađuje se u PDF formatu. Sve detalje oko izrade glavnog projekta i predradnjama koje mu prethode možete pronaći ovdje.

U ‘Smjernicama za izradu glavnog projekta za građenje zgrade kojemu ne prethodi lokacijska dozvola’ nalazi se i popis potrebnih zakona i pravilnika koji su od velikog značaja svakom projektantu. Popis donosimo ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap