Pretraga

Kako izgledaju Liste čekanja za gradske stanove u Rijeci, Osijeku i Splitu

A- A+

U najvećim hrvatskim urbanim sredinama dobiti gradski stan u najam ravno je zgoditku na lotu. Liste čekanja su duge, a pomicanje prema prvom mjestu na ljestvici sporo. U Rijeci trenutno stambeno zbrinjavanje u gradskim nekretninama čeka 518 osoba, u Osijeku 104, a u Splitu njih 67. S ulaskom u 2024. godinu očekuju se nove, revidirane liste.

stambena zgrada

stambena zgrada | Unisplash, F.C. Henriquez

Gradski stanovi uvijek su bili i ostali za jedne predmet nadanja, a za druge poluga za procjenu učinkovitost raspolaganja javnom imovinom. Provjerili smo kako izgledaju liste čekanja za gradske stanove u Splitu, Rijeci i Osijeku, kao i u koliko gradskih nekretnina žive zaštićeni najmoprimci, a doznali smo ponešto i sustavu kontrole korisnika.

Rijeka

U Gradu Rijeci na konačnoj Listi prioriteta za dodjelu stanova u najam utvrđenoj za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31.prosinca 2023. godine, bilo je uvršteno 668 osoba, dok je trenutno na listi  519 osoba koje čekaju na stambeno zbrinjavanje. Temeljem redoslijeda uvrštenosti na Listi prioriteta za dodjelu stana u najam u 2023. godini do 30. listopada 2023. godine dodijeljena su u najam 22 stana od čega 9 jednosobnih stanova, 9 dvosobnih stanova i 4 trosobna stana.

Izdvojeni članak

Analiza tržišta nekretnina: Pad kupoprodaje za 20%, najteže onima koji prodaju starije nekretnine

Dodjela stanova u najam, temeljem redoslijeda uvrštenosti na Listi, ovisi o broju stanova kojima Grad Rijeka tijekom godine raspolaže i koji su predviđeni za davanje u najam. Trenutna Lista prioriteta za dodjelu stana u najam prestaje važiti 31. prosinca 2023. godine. Slijedom toga, Grad Rijeka je objavio 18. rujna 2023. godine novi Javni pozivi za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na novu Listu prioriteta.

Rok za podnošenje zahtjeva započeo je  18. rujna, a završio 16. listopada 2023. godine, te se trenutno se obrađuju pristigli zahtjevi. Nakon utvrđenja konačne liste, po istoj će se od 1. siječnja 2024. godine dodjeljivati stanovi u najam.

Trenutno je 248 najmoprimaca koji imaju status zaštićenog najmoprimca, a žive u stanovima u vlasništvu Grada Rijeke. Ugovori o najmu stanova sklopljeni su sukladno zakonu, a Grad Rijeka obavlja redovite kontrole korištenja stanova, te izvanredne kontrole u slučaju prijava da se stan ne koristi u skladu s ugovorom.

rijeka fiumara

Rijeka, Fiumara, foto: Državne nekretnine

Split

Javni natječaj za davanje stanova u najam socijalno ugroženim građanima Grada Splita objavljen je 20. rujna 2021. godine. Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam socijalno ugroženim građanima Grada Splita donesena je 19. rujna 2022. godine i brojila je 75 podnositelja zahtjeva.

Izdvojeni članak

U savjetovanju javna nabava vrijedna 10 milijuna eura za razvoj splitske Pujanke

U prosincu 2022. godine dodijeljena su 3 stana podnositeljima zahtjeva s Liste prvenstva, dok je 5 podnositelja zahtjeva brisano s Liste prvenstva budući je u dodatnoj provjeri utvrđeno da podnositelj zahtjeva i njihovi članovi obiteljskog domaćinstva više ne ispunjavaju uvjete za dodjelu gradskog stana u najam sukladno Pravilniku o davanju stanova u najam.

U planu je da se do kraja 2023. godine stambeno zbrine određeni broj podnositelja zahtjeva s Liste prvenstva i pokrenuta je dodatna provjera za približno 10 podnositelja zahtjeva. Uvjeti za korištenje gradskih stanova utvrđeni su Pravilnikom o davanju stanova u najam i kontinuirano se provodi revizija korištenja istih.

Trenutno 65 nositelja stanarskog prava živi u gradskim stanovima.

Dalmatia Tower u Splitu, foto: Westgate Tower

Osijek

Grad Osijek sukladno odredbama Odluke o davanju gradskih stanova u najam u pravilu daje u najam stanove osobama s Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam, prema utvrđenom redu prvenstva.

Izdvojeni članak

DZS: Rast izdanih građevinskih dozvola za 30%, najviše se grade dvosobni stanovi

Gradonačelnik Grada Osijeka donio je Odluku o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam koja je stupila na snagu danom objave 14. prosinca 2021. godine i primjenjuje se za razdoblje od dvije godine. Na Listi se nalazilo 163 kandidata za davanje u najam odgovarajućeg stana. Prema utvrđenom redu prvenstva na Listi kandidata, od njene objave do danas, dodijeljeno je 83 stana, i to 20 garsonijera do 26 m2, 11 garsonijera od 26 m2 i više, 17 jednosobnih stanova, 20 dvosobnih stanova, 15 trosobnih stanova.

Za potrebe utvrđivanja nove Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam koja će stupiti na snagu 15. prosinca 2023. raspisan je Natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam.

Postupak natječaja je u tijeku, a na Prijedlogu Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam nalaze se 104 podnositelja zahtjeva za davanje u najam odgovarajućeg stana. Za  garsonijere do 26 m2 40 kandidata, za garsonijera od 26 m2 i više 11 kandidata, za jednosoban stan 20 kandidata, dvosoban stan 22 kandidata, te za trosoban stan 11 kandidata. Uz napomenu kako se ugovor o najmu stana sklapa se sa slobodno ugovorenom najamninom, na određeno vrijeme, na rok od 10 godina.

Od ukupno 711 stanova u vlasništvu Grada Osijeka, 128 stanova trenutno koriste osobe s pravnim statusom zaštićenog najmoprimca. Grad Osijek obavlja redovne kontrole ispunjavanja obveza najmoprimca iz Ugovora o najmu stana u smislu korištenja stana od strane najmoprimaca, redovnog održavanja stana, prijave promjena broja članova obiteljskog domaćinstva, eventualnog stjecanja u vlasništvo useljive kuće ili stana na području Republike Hrvatske.

Grad Osijek | Foto: Grad Osijek, FB

Isti novinarski upit o listama gradskih stanova upućen je 26.listopada 2023. godine službama za odnose s javnošću Grada Rijeke, Grada Osijek, Grada Splita i Grada Zagreba. Odgovor iz Grada Zagreba nismo do danas dobili.

 

Copy link
Powered by Social Snap