Pretraga

Država prodaje građevinska zemljišta: Početna cijena najjeftinijeg samo 9.600 kuna

A- A+

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je 6. rujna 2021. godine raspisalo šesti ovogodišnji javni poziv za kupnju nekretnina koje se nalaze u vlasništvu RH. Naime, objavljeno je da se prodaje sveukupno jedanaest građevinskih zemljišta u četiri grada i pet općina na području RH. Rok za podnošenje ponuda je 5. listopada 2021. godine do 10 sati.

Prodaja građevinskih zemljišta u Hrvatskoj

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za kupnju 11 zemljišta na području RH | foto: MPGI

Naime, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za kupnju sveukupno 11 građevinskih zemljišta u Zagrebu, Puli, Županji i Umagu te općinama Promina, Radošići kod Sinja, Ravna Gora, Podcrkavlje te Vrsi. Najmanje građevinsko zemljište površine 244 četvornih metara prodaje se u Zagrebu za početnu cijenu od 369.000 kuna, dok se najveće zemljište površine 40.000 četvornih metara prodaje u Općini Promina za početnu cijenu u iznosu od 1.340.000 kuna.

Površina i cijena građevinska zemljišta

Građevinsko zemljište u Zagrebu površine 805 četvornih metara prodaje se za početnu cijenu 2.100.000 kuna, drugo građevinsko zemljište u Zagrebu površine 244 četvornih metara za 369.000 kuna, građevinsko zemljište u Puli površine 9.626,75 četvornih metara za 4.100.000 kuna, drugo građevinsko zemljište u Puli površine 4.606 četvornih metara za 2.050.000 kuna, građevinsko zemljište u Županji površine 339 četvornih metara za 63.300 kuna, građevinsko zemljište u Umagu površine 981 četvornih metara za 443.000 kuna.

Građevinsko zemljište u Općini Promina površine 40.000 četvornih metara prodaje se za početnu cijenu 1.340.000 kuna, građevinsko zemljište u Radošiću kraj Sinja površine 500 četvornih metara za 47.100 kuna, građevinsko zemljište u Općini Ravna Gora površine 1.417 četvornih metara za 137.000 kuna, građevinsko zemljište u Općini Podcrkavlje površine 1.395 četvornih metara za 9.600 kuna, građevinsko zemljište u Općini Vrsi površine 1.313 četvornih metara za 370.000 kuna. Štoviše, sve spomenute nekretnine se prodaju u zatečenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, a detalje o nekretninama možete vidjeti ovdje.

Način sudjelovanja

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i države imovine navodi da u postupku prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje su državljani RH, potom državljani država koje čine Europski gospodarski prostor, kao i državljani svih država s kojima RH ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. Također, u postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe sa sjedištem u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je ponudio najvišu cijenu, a koja mora biti veća od početne cijene ili pak istovjetna početnoj cijeni. Štoviše, cijena mora biti izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ako isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, onda će se valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, onda će se najpovoljnijim ponuditeljem smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, ali samo uz uvjet da je ona veća od početne cijene. Štoviše, ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

S druge strane, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prije potpisivanja ugovora odustane od prodaje nekretnine. U tom slučaju će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate. Također, pri tome Ministarstvo ne snosi materijalnu ili neku drugu odgovornost prema ponuditelju te ga nema obvezu obavijestiti i razlozima za takav postupak.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja Ministarstvo će svim ostalim ponuditeljima vratiti jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate. Također, izabrani ponuditelj u roku od osam dana od dostave kupoprodajnog ugovora dužan je isti potpisati i dostaviti Ministarstvu, dok u suprotnom Ministarstvo nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.

Podnošenje ponuda

Ponudu, uključujući i priloge, potrebno je dostaviti za svaku pojedinu nekretninu i to u zatvorenoj omotnici. Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je naznačiti redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena te staviti napomenu „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI do 5. listopada 2021. do 11,00 sati”.

Osim toga, ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na sljedeću adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb. Rok za podnošenje ponuda je 5. listopada 2021. godine do 10 sati.

Ponude koje budu zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon naznačenog roka smatrat će se zakašnjelim ponudama te se neće razmatrati. Osim toga, kao dan predaje smatrat će se dan zaprimanja ponude u spomenutom Ministarstvu.

Otvaranje svih ponuda bit će javno te će se održati u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 5. listopada 2021. u 11 sati. Štoviše, nekretnine i uvjeti prijave na poziv detaljno su sadržani u tekstu Javnog poziva, a sve potrebne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 9-16 sati na telefon 01/6448 887.

Copy link
Powered by Social Snap