Pretraga

Prvo reciklažno dvorište za građevinski otpad u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Kapacitet 30 tisuća tona godišnje

A- A+

Prvo reciklažno dvorište za građevinski otpad u Splitsko-dalmatinskoj županiji otvoreno je u Kaštel Sućurcu, a može zaprimiti 30 tisuća tona otpada godišnje. Cilj otvaranja reciklažnog dvorišta je smanjenje broja ilegalnih odlagališta građevnog otpada te njegovo pravilno zbrinjavanje, čime se poboljšava kvaliteta života.

Građevni otpad

Prvo reciklažno dvorište za građevinski otpad u Splitsko-dalmatinskoj županiji otvoreno je u Kaštel Sućurcu | foto: Pixabay

Na razini Europske unije, tijek građevnog otpada smatra se prioritetnim budući da je količinom najznačajniji te ima velik potencijal za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine oporabe. U Hrvatskoj se godišnje proizvede više od 2 milijuna tona građevinskog otpada pa, iako se 80 posto može ponovno upotrijebiti, samo se 7 posto građevinskog otpada reciklira ili zbrinjava na prihvatljiv način, dok se 11 posto izdvoji kao sekundarna sirovina.

Prvo reciklažno dvorište za građevinski otpad u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Reciklator je prvo reciklažno dvorište za građevni otpad u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naime, dvorište je smješteno u zapadnom dijelu rudnika Sv. Juraj – Sv. Kajo u Kaštel Sućurcu te može zaprimiti oko 30.000 tona otpada godišnje. Štoviše, radi se o internom neopasnom otpadu, odnosno građevinskom otpadu koji ne spada u red opasnog otpada. Cilj otvaranja reciklažnog dvorišta je smanjenje broja ilegalnih odlagališta građevinskog otpada te njegovo pravilno zbrinjavanje sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske i Europskoj legislativi.

Štoviše, tako će se izravno doprinijeti smanjenju onečišćenja okoliša te poboljšati kvaliteta života svih stanovnika i posjetitelja Splitsko-dalmatinske županije. Naime, pravilnim zbrinjavanje građevinskog otpada utječe se na smanjenje onečišćenja okoliša, a time i na očuvanje zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta.

Izdvojeni članak

Iz Zelene akcije poručuju da se hitno zaustavi gradnja nove spalionice otpada zbog vrlo štetnih utjecaja

Strategija održivog razvoja

– Investicija u ovo dvorište logičan je korak unutar strategije održivog razvoja CEMEX-a „Budućnost na djelu“. S jedne strane, obrađeni građevni otpad pretvarat će se u materijal za sanaciju dijelova našeg rudnika u kojem je završena eksploatacija mineralnih sirovina. S druge, ovo ulaganje će osigurati novu vrijednost za naše gradove i županiju, odnosno mogućnost svim građanima da odgovorno gospodare otpadom. Ono je izvrstan primjer kružnog gospodarstva koje smanjuje otpad, a povećava reciklažu vrijednih građevinskih materijala. Zahvaljujem Gradu Kaštela na suradnji i želji da se uključi u ovaj projekt, koji pokazuje koliko je važna suradnja lokalnih samouprava i privatnog sektora, kao i županiji što je prepoznala važnost ovog projekta i pružila mu podršku, rekao je Velimir Vilović, direktor CEMEX-a Hrvatska.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović dodao je da će ovim reciklažnim dvorištem upravljati tvrtka Reciklator koja je u 25-postotnom suvlasništvu Grada Kaštela. Također, sve je započelo s ciljem zbrinjavanja građevinskog otpada na propisan način, a ne zbog stjecanja profita. Tako će se dobit koja bude ostvarena odlaganjem otpada usmjeriti u subvencioniranje rada tog reciklažnog dvorišta, da bi konačna cijena koju građani Kaštela budu plaćali za deponiranje otpada bila što niža.

Izdvojeni članak

Problem koji postaje novi vrijedan proizvod: Zbrinjavanje i obrada građevnog otpada

Gospodarenje građevinskim otpadom

Za rješavanje problema, nužno je pravilno gospodariti otpadom, odnosno slijediti red prvenstva gospodarenja otpadom. To uključuje sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, kao i druge postupke oporabe te zbrinjavanje otpada. U današnje vrijeme, pomoću modernih tehnologija omogućeno je da se i većina građevnog otpada može iskoristiti kao sekundarna sirovina, dok je zbrinjavanje otpada, koje uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Naime, djelatnost sakupljanja otpada uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište, dok je skladištenje otpada privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana.

Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja. Termička obrada su postupci spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade otpada kojima se, primjerice, promjenom temperature otpada postiže promjena strukture i svojstva otpada. Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije.

Izdvojeni članak

Grad Zagreb je od LAGER BAŠIĆA naručio drobilicu za građevinski otpad

Oporaba otpada

Recikliranje je pak svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje. U skladu s tim, reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Općenito, oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe, odnosno kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.

Copy link
Powered by Social Snap