Pretraga

HKOIG: ‘Svi ovlašteni inženjeri geodezije jednaki su bez obzira na stupanj stručne spreme’

A- A+

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije očitovala se na e-Savjetovanju o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. E-savjetovanje održavalo se od 30. rujna do 15. listopada 2021. godine.

Foto: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Izradi ovoga Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima pristupilo se prvenstveno radi potrebe revidiranja normativnog okvira stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača.

– U njemu se predlažu između ostalog izmjene uvjeta koje treba ispunjavati fizička osoba da bi mogla biti imenovana za stalnog sudskog vještaka. Tako se člankom 28. stavka 1. podstavka 2. propisuje uvjet, citiramo: „da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajući području vještačenja za koje se imenuje“. Trenutno je u Imeniku ovlaštenih inženjera geodezije upisano 91 osoba koja ne ispunjavaju navedeni uvjet, a upisani su u Imenik prema uvjetima za upis koji su u trenutnu podnošenja zahtjeva bili na snazi, napisali su iz HKOIG-a.

Svi ovlašteni inženjeri geodezije su jednaki

Dodali su i da s obzirom da se prema odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije stječe strukovni naziv ovlašteni inženjer geodezije, te time sva prava i obaveze koje iz toga proizlaze, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije drži da su svi ovlašteni inženjeri geodezije jednaki bez obzira na stupanj stručne spreme.

– Sukladno tome, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije očitovala se na ovom e-savjetovanju kako slijedi: Člancima 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) propisuju se stručni geodetski poslovi koje u svojstvu odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova mogu obavljati isključivo ovlašteni inženjeri geodezije, članovi Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, napisali su.

geodet_tronožac

Perspektiva geodeta na terenu u Zagrebu; foto: čitatelj

Dodali su i da se člankom 6. stavka 7. navedenog Zakona propisuju stručni geodetski poslovi kako slijedi: „Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe upravnih i sudskih postupaka u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga i izrada mišljenja i vještačenja potrebnih za donošenje odluka u upravnim i sudskim postupcima.“

– Vezujući se time na predložene izmjene u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, članak 28., kojim se navode uvjeti koje treba ispuniti osoba da bi bila imenovana stalnim sudskim vještakom, smatramo potrebnim dodati odredbu kojom bi se tekst ovog Nacrta prijedloga Zakona uskladio sa odredbama važećeg Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), na način da se iza stavka 5., u članku 28. doda novi stavak 6. koji glasi: „Iznimno od odredbi stavka 1. točke 2. ovoga članka poslove stalnog sudskog vještaka geodetske struke mogu obavljati ovlašteni inženjeri geodezije sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova, a uz ispunjavanje ostalih uvjeta stavka 1. ovog članka“. Postojeći stavak 6. postaje stavak 7., zaključili su iz HKOIG-a.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap