Pretraga

Kumovi u sukobu interesa: Sklopili poslovne ugovore vrijednosti preko 400 tisuća kuna, sankcionirani sa sedam tisuća

A- A+

U rujnu 2019. godine Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na čelu s predsjednicom Novaković donijelo je odluku o Damiru Šanteku, ravnatelju Državne geodetske uprave, koji je povrijedio članak 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa poslujući s trgovačkim društvom GEOSOFT d.o.o., kojeg je osnovao i Aleksandar Grebenar, njegov vjenčani kum. Tada je Šantek sankcioniran sa sedam tisuća kuna. Ipak, do suradnje ponovno dolazi 2020. godine kada ugovor umjesto ravnatelja Šanteka potpisuje njegov zamjenik.

Državna geodetska uprava, ravnatelj Damir Šantek | foto: Geosoft, Državna geodetska uprava

Damir Šantek, ravnatelj Državne geodetske uprave, u rujnu 2019. godine sankcioniran je zbog poslovanja s trgovačkim društvom GEOSOFT d.o.o. kojeg je osnovao Aleksandar Grebenar.

U veljači 2019. godine Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je predmet dužnosnika Damira Šanteka, ravnatelja Državne geodetske uprave, koji je tada terećen za moguću povredu članka 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa zbog donošenja odluka o odabiranju najpovoljnije ponude u nekoliko predmeta.

U rujnu iste godine Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na čelu s predsjednicom Natašom Novaković, donijelo je odluku prema kojoj je Šantek povrijedio članak 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a za to je sankcioniran obustavom isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od sedam tisuća kuna.

Kumovi u sukobu interesa

Pred Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek 2019. godine dolazi zbog poslovanja s trgovačkim društvom GEOSOFT d.o.o., u osnivanju kojeg je sudjelovao Aleksandar Grebenar, s kojim je Šantek u odnosu vjenčanog kuma. Za kršenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa Šantek je sankcioniran zbog idućih postupaka:

  • donošenje Odluke Državne geodetske uprave o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Održavanje i nadogradnja aplikacije eCKP ponuditelja trgovačkog društva GEOSOFT d.o.o., s kojim se ugovor potpisuje u svibnju 2017. godine,
  • donošenje Odluke Državne geodetske uprave o odabiru najpovoljnije ponude u predmetnu nabave Izvedba sustava za prikaz rasterskih katastarskih podataka iz sustava digitalne arhive putem WMS mrežnog sustava ponuditelj GEOSOFT d.o.o., s kojim se ugovor potpisuje u srpnju 2017. godine,
  • donošenje Odluke Državne geodetske uprave o odabiru najpovoljnije ponude u predmetnu nabave Održavanje GeoPLUS programskog paketa s modulom GEO katastar na sedam lokacija PUK Pula ponuditelja GEOSOFT d.o.o., s kojim se ugovor potpisuje u ožujku 2018. godine.

– Na izricanje više sankcije utjecala je i ukupna (velika) vrijednost ugovorenih poslova od preko 400.000,00 kuna, kao i činjenica da je dužnosnik osobno sklopio, odnosno potpisao svaki od navedenih poslova, navodi predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković u Odluci o predmetu Damira Šanteka.

Zakon o sprečavanju sukoba interesa, čl. 7.

Zabranjena djelovanja dužnosnika:

Dužnosnicima je zabranjeno:

– primiti ili zahtijevati koristi ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti,
– ostvarivati ili dobiti pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom,
– zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti,
– primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javih dužnosti,
– tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,
– obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara,
– utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi,
– koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,
– na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Poslovanje preko zamjenika

No, i nakon Odluke o sukobu interesa u predmetu Šantek ponovno dolazi do poslovne suradnje Državne geodetske uprave i trgovačkog društva GEOSOFT. Ipak, kako navodi Jutarnji list, odluku o odabiru najpovoljnije ponude ovog puta nije potpisao Šantek, već njegov zamjenik.

S tvrtkom GEOSOFT, navode iz kabineta glavnog ravnatelja Šanteka za Jutarnji, je u tijeku izvršavanje Ugovora o uslugama održavanja i nadogradnje eCPK-a, a koji je sklopljen u svibnju 2020. godine. Ugovor je sklopljen na 12 mjeseci, a njegova vrijednost je 194 tisuće kuna bez PDV-a. Iz kabineta dodaju da odluke o suradnji s društvom GEOSOFT sukladno odluci Povjerenstva donosi zamjenik ravnatelja Šanteka.

Za Jutarnji list poslovanje je komentirao i Aleksandar Grebenar koji u suradnji s Državnom geodetskom upravom ne vidi ništa sporno, jer kako kaže radio je s njima i prije mandata Damira Šanteka, a radit će vjerojatno i poslije.

A sporno je upravo vjenčano kumstvo za koje je dokaz Povjerenstvo dobilo iz matice vjenčanih.

– Na zahtjev Povjerenstva, Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, Matični ured Črnomerec, dostavio je izvadak iz matice vjenčanih za godinu 2000. pod rednim brojem 00120, na temelju kojega je utvrđeno da je Aleksandar Grebenar 6. svibnja 2000. g. sklopio brak te da je svjedok pri sklapanju navedenog braka, odnosno, vjenčani kum, bio Damir Šantek iz Gline. Usporedbom OIB-a Aleksandra Grebenara, imatelja udjela u trgovačkom društvu GEOSOFT d.o.o. i Aleksandra Grebenara, upisanog u gore navedenoj matici vjenčanih, utvrđeno je da se radi o istoj osobi, navodi se u Odluci.

Zakon o javnoj nabavi, čl. 76

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
– ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
– ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.
Predstavnikom naručitelja u smislu ovog članka smatra se:
– čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja,
– član stručnog povjerenstva za javnu nabavu,
– druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i
– osobe iz točaka 1, 2 i 3 kod pružatelja usluga nabave djeluju u ime naručitelja.
Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Šantekova objašnjenja

Na odluku o pokretanju postupka Šantek je dostavio pisano očitovanje u kojem navodi da njegovim postupanjem nije povrijeđena odredba članka 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa te da su svi postupci nabave provedeni po odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Šantek također navodi da odredbe članaka 4., 17. i 18. Zakon o sprečavanju sukoba interesa ne obuhvaćaju odnos kumstva te dodaje da je trgovačko društvo GEOSOFT i prije njegova imenovanja na trenutnu funkciju jedanaest puta stupilo u poslovni odnos s Državnom geodetskom upravom te objašnjava da to ukazuje na kontinuiranu poslovnu suradnju.

Na dostavljena objašnjenja Povjerenstvo navodi odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

– Člankom 4. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da su povezane osobe u smislu tog Zakona članovi obitelji dužnosnika iz članka 4. stavka 2. ZSSI-a te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. Uvidom u podatke nadležnog sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da je pod matičnim brojem subjekta 080234562 upisano trgovačko društvo GEOSOFT d.o.o., čiji je jedan od osnivača/imatelja udjela Aleksandar Grebenar. Imenovani u navedenom trgovačkom društvu obavlja i funkciju jednog od direktora, navode u Odluci te dodaju kako je povezanost utvrđena podatcima iz Matičnog ureda.

Copy link
Powered by Social Snap