Pretraga

Nove potpore za ugradnju dizala u stare zgrade, dijeli se 400 eura po stanu

A- A+

Stanovništvo urbanih sredina u Hrvatskoj uvelike živi u višestambenim zgradama s četiri ili više katova bez dizala. Velika je to boljka populacije koja ih je kupovala 70-ih i 80-ih, a koja je danas u trećoj životnoj dobi. Teško izlaze iz stanova, a prodati ih ne žele jer zbog nedostatka lifta ne mogu postići tržišnu cijenu koju očekuju. Rješenje za ovaj problem ponovno je ponuđeno Splićanima. Njima Grad u 2024. sufinancira ugradnju liftova. Doduše, riječ je o 400 eura po stanu, ali u većim zgradama, s više stanova, uz pomoć ove potpore cijena ugradnje dizala može se umanjiti za jednu trećinu. Što nije zanemarivo.

dizalo

Dizalo, ilustracija | foto: Unsplash

Grad Split raspisao je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za radove ugradnje dizala u više etažnim stambenim i stambeno – poslovnim građevinama na gradskom području. Potpore će se dodjeljivati za radove ugradnje dizala unutar zgrade (u stubištu) ili alternativno uz dvorišno pročelje zgrade za zgrade koje nemaju ugrađeno dizalo, a iznose 400 eura po stanu.

Izdvojeni članak

Kućna dizala: Koliko koštaju i jesu li potrebne dozvole za ugradnju?

Prijavu za dodjelu potpora mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici ili opunomoćeni predstavnici suvlasnika. Prihvatljivi prijavitelji su vlasnici/suvlasnici ili opunomoćeni predstavnici suvlasnika stambenih i stambeno – poslovnih zgrada na području grada Splita. Uz napomenu da moraju  imati pripremljen glavni projekt/troškovnik ili ugovor za radove ugradnje dizala.

Suvlasnici prijavom mogu ostvariti potporu u iznosu od 400 eura po stanu unutar zgrade, i to za zgrade od četiri i više katova. Rok za prijavu je 11. ožujaka.

Uvjeti za prijavu

Uvjeti koje podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili pravo na financijsku potporu iz Javnog poziva su: da se zgrada za koju se planira ugradnja dizala nalazi na području grada Splita; da prijavitelj ima dokaz o vlasništvu nad zgradom za koju se planira ugraditi dizalo; da postoji odgovarajući akt kojim se dopušta ugradnja dizala; da je suglasnost za ugradnju lifta dalo više od polovine suvlasničkih dijelova zgrade.

Potpore će se dodjeljivati po principu rang liste. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, pravodobno pristigle prijave Ured Grada, Odsjek za mjesnu samoupravu i sigurnost dostavljaju se Povjerenstvu za provođenje Javnog poziva za dodjelu potpore za radove ugradnje dizala.

Povjerenstvo će potom obaviti vrednovanje i bodovanje prema sedam kriterija.

Tko ima prednost

Uz obzir će se uzimati: pripremljenost dokumentacije, starost izgradnje zgrade, broj katova, životna dob stanara, vlasništvo zgrade, namjena zgrade i postotak utvrđenog invaliditeta stanara. U ovome kontekstu najveću prednost mogu ostvariti zgrade izgrađene do 1980. godine, s pet i više katova, u kojima živi jedan ili više stanara starijih od 85 godina odnosno osoba s invaliditetom iznad 80%. također, prednost ostvaruju stambene zgrade ispred poslovnih, te zgrade u vlasništvu fizičkih odnosa ispred pravnih.

Na temelju zaključenih predugovora, konačni redoslijed na rang listi utvrđuje gradonačelnik. Rang lista donosi se za razdoblje od jedne proračunske godine i bit će objavljena na web stranici Grada Splita.

Podnositelji prijava koji su uvršteni na rang listu će u roku od 30 dana od dana objave iste s Gradom zaključiti ugovore o dodjeli bespovratne potpore za radove ugradnje dizala u kojima će se između Korisnika potpore i Grada utvrditi međusobna prava i obveze.

Pogledajte ovdje najoriginalnija dizala na svijetu.

Copy link
Powered by Social Snap