Pretraga

Sanacija pročelja i krovova na području zaštićene cjeline: Grad raspisao poziv za sufinanciranje

A- A+

Grad Rijeka je raspisao Javni poziv za sufinanciranje obnove i sanacije pročelja i krovova na području zaštićene cjeline. Na Javni poziv se do 28. rujna mogu prijaviti fizičke i pravne osobe, vlasnici odnosno suvlasnici građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro odnosno koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Casa Veneziana ili kuća Whitehead na adresi Dolac 7 u Rijeci, foto: Grad Rijeka

Javni poziv (koji možete pročitati ovdje) namijenjen vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke temeljem kojeg će se sredstvima spomeničke rente sufinancirati obnova i sanacija pročelja i krovova raspisao je Odjel za kulturu Grada Rijeke.

Riječ je o Programu sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini, a troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu sufinancirat će se u iznosu od 50% (maksimalno u iznosu od 500.000,00 za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro) odnosno u iznosu od 40% (maksimalno u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar B-zone i C-zone).

Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke koji podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit, obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja te krova građevine. Izuzetno, podnositelj prijave može predložiti Program koji obuhvaća sanaciju i obnovu samo pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese valjane dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske struke.

Izdvojeni članak

Grad Rijeka raspisao javni poziv: Sufinancirat će se sanacija grobnih mjesta na Kozali i Trsatu

Podnositelj prijave ima pravo ostvariti sufinanciranje programa sanacije i obnove na građevini koju predlaže programom sanacije i obnove pročelja i krovova, jedanput u osam godina. Prijavu za sufinanciranje Programa ne može podnijeti vlasnik odnosno suvlasnik građevine koji u građevini obavlja poslovnu djelatnost, a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Rijeci s osnova spomeničke rente.

Proces prijave

Vlasnici odnosno suvlasnici građevina prijavu za sufinanciranje podnose Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave gdje su navedeni i ostali detalji potrebni za prijavu. Prijavu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom. Obrazac prijave možete pronaći ovdje.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave će obraditi u tu svrhu formirano povjerenstvo koje će utvrditi prijedlog Liste prioriteta. Nakon utvrđenog prijedloga Liste prioriteta, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara prema redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta poziva podnositelje prijava radi sklapanja predugovora o sufinanciranju programa. Na osnovi sklopljenih predugovora konačni redoslijed programa i Listu prioriteta utvrđuje gradonačelnik najkasnije do studenog 2022. godine, a broj programa koji se sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Rijeke.

Temeljem do sada objavljenih javnih poziva za provedbu ovog programa sredstvima spomeničke rente sufinancirani su radovi na 61 građevini, a za 20 građevina izrađena je projektna dokumentacija. Provedbom programa obnovljene su većinom zgrade iz razdoblja historicizma i secesije, ali i iz kasnijeg razdoblja moderne (npr. Vila Kraljić, F. Paravića 15, zgrade stambene namjene u Krešimirovoj 34 i Baštijanovoj 20, Nikole Tesle 2, Cambierijeva 3 i druge), a sufinancirana su i 2 programa građevina pojedinačno zaštićenih kao kulturno dobro (Casa Veneziana ili kuća Whitehead na adresi Dolac 7).

Copy link
Powered by Social Snap