Pretraga

Prodaje se šest državnih nekretnina u Zagrebu, Zadru i Puli, javni natječaj je otvoren do 13.12. do 10 sati

A- A+

Ministarstvo je objavilo peti ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Prodaju se dva poslovna prostora u Zagrebu, jedan u Puli, jedan u Zadru i dvije garaže u Zagrebu. Osobe zainteresirane za kupnju svoje ponude mogu dostaviti do 13. prosinca 2021. do 10 sati.

4. Šibenska ulica 4d, Zadar | MPGI

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor, objavili su na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izdvojeni članak

Danas počinje razgledavanje poslovnih prostora koje država daje na zakup

Što sve ponuda mora sadržavati?

 • oznaku poslovnog prostora (redni broj, oznaka prostora i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor podnosi ponuda),
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama, iskazan brojevima
 • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta
 • potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda
 • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
 • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda
  Izdvojeni članak

  Otvoren natječaj za zakup 30 državnih poslovnih prostora u 10 gradova

Gdje i kako dostaviti ponudu?

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz napomenu «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI do 13. prosinca 2021. do 12.00 sati.».

Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 13. prosinca 2021. godine do 10 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 13. prosinca 2021. godine u 12 sati.

U galeriji ispod teksta pogledajte poslovne prostore i garaža koja se nude, a ako želite pogledati natječaj od prije dva mjeseca kojima je posljednji rok prijave za tjedan dana, 26.11. u podne, kliknite ovdje.

Prodaje se šest državnih nekretnina u Zagrebu, Zadru i Puli, javni natječaj je otvoren do 13.12. do 10 sati
Share via
Copy link
Powered by Social Snap