Pretraga

Raspisan natječaj za pročelnika/pročelnicu Gradskog ureda za prostorno uređenje

A- A+

Raspisan je javni natječaj za imenovanje Pročelnika/pročelnice Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – 1 izvršitelj/izvršiteljica u Zagrebu. Traži se magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica struke s područja društvenih ili tehničkih znanosti, a rok prijave je do 6. listopada.

Zagreb

Traži se magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica struke s područja društvenih ili tehničkih znanosti, a rok prijave je do 6. listopada | foto: Unsplash

Gradonačelnik Grada Zagreba, na temelju članka 14. stavaka 2. i 4. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine, 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), raspisao je javni natječaj za imenovanje Pročelnika/pročelnice Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebni uvjeti

Traži se magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica struke s područja društvenih ili tehničkih znanosti. Uvjet je najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom, poznavanje rada na PC-u, a posebni uvjet je položeni državni ispit.

Također, kriterij magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. U sklopu ovog natječaja mogu se natjecati i kandidati koji nemaju položen državni ispit, međutim, obveza je položiti ga u roku od godine dana od imenovanja. Štoviše, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a pročelnik/pročelnica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/imenovana. Služba se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Osim toga, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Izdvojeni članak

Capakov Hrvatski zavod za javno zdravstvo odbija Društvo arhitekata Zagreb za provoditelja natječaja

Prijava na natječaj

Svi kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke, uključujući ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu te je potrebno navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava te naziv ustrojstvene jedinice.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, a obrazac prijave se može preuzeti na web stranici Grada Zagreba. Kandidati su dužni uz prijavu priložiti i sve potrebne dokumente o kojima možete pročitati ovdje. U slučaju da se uz prijavu prilože i dokumenti u kojima osobni podaci nisu istovjetni, kandidati su dužni dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni, primjerice, presliku vjenčanog ili rodnog lista.

Pravo prednosti pri zapošljavanju

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi pozvati na to pravo, a prednost ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Naime, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja. To uključuje i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, kao i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izdvojeni članak

Stiže energetska obnova obiteljskih kuća: Prijave kreću 14. listopada, a možete dobiti 204.000 kuna

Provjera znanja

Predviđena je i prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Štoviše, kandidati koji imaju pravo pristupa testiranju bit će evidentirani lozinkom koja se sastoji od prvog slova imena, prvog slova prezimena i pet zadnjih brojeva OIB-a. Svi kandidati koji ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su povukli prijave na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za provjeru moguće je pronaći na službenim stranicama Grada Zagreba. Štoviše, na službenim stranicama Grada Zagreba i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, na adresi Trg Stjepana Radića 1, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja provjere te popis lozinki kandidata koji mogu pristupiti testiranju, i to najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Izdvojeni članak

Objavljen javni poziv za privremeno stambeno zbrinjavanje građana Grada Zagreba pogođenih potresima

Dostavljanje prijava

Uredom prijavom na natječaj smatra se ona koja sadrži sve podatke i privitke koji su navedeni u samom natječaju. U suprotnom, osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom za taj natječaj, a o tome joj se dostavlja pisana obavijest.

Prijave s prilozima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADONAČELNIKA, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Također, obvezno je staviti naznaku „za natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet“. Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku.

Copy link
Powered by Social Snap