Pretraga

Sve je više paušalaca: Do sredine siječnja imate vremena predati izvješće o ostvarenom dohotku za 2021.

A- A+

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj 2021. godini na Obrascu PO-SD. Ta je obveza propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, članak 7. stavak 4. (Narodne novine 1/2021), čije se odredbe i pripadajući propisani obrasci primjenjuju u poreznim postupcima za 2021. godinu.

Prijava poreza, ilustracija | Foto: Unsplash

Hrvatska obrtnička komora podsjetila je da obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Stupanjem na snagu novog Pravilnika, od 1. siječnja 2020. godine, fizičkim osobama koje plaćaju paušalni porez na dohodak ukinulo se izdavanje poreznih rješenja te se paušalistima uvodi obveza plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na temelju samozaduživanja, a prema podacima iz godišnjeg izvješća koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Eventualnu razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća.

HOK podsjeća obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta, kao i potpore za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Način uplaćivanja

Prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 11/21.), paušalni porez uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

Na isti uplatni račun uplaćuje se i razlika manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak za proteklu godinu, a koja je utvrđena prema godišnjem izvješću koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Obrtnici su razliku godišnjega paušalnog poreza obvezni uplatiti s danom podnošenja izvješća, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine za 2021. godinu.

Izvješća se podnose na obrascima PO-SD i PO-SD-Z koje objavljujemo u nastavku:

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi.

Novi DOH i P-PPI obrasci

Izrađen je i novi obrazac DOH i obrazac P-PPI koji će se popunjavati prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za 2021. a najkasnije do 28. veljače 2022. i to za obrtnike koji vode poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak. Također ih donosimo u nastavku:

(DOH obrazac)

 

(P-PPI obrazac)

Prošle je godine prvi put uvedeno podnošenje Obrasca PO-SD-Z kod paušalista koji obavljaju zajedničku djelatnost obrta. Prema čl. 8. st. 1. Pravilnika, nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obvezan je najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti na obrascu PO-SD-Z.

Obrazac PO-SD-Z se dostavlja za 2021. godinu najkasnije do 15. siječnja, a popunjava ga samo imenovani nositelj zajedničke djelatnosti. Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je dostaviti Poreznoj upravi Obrazac PO-SD-Z, dok su oba porezna obveznika – nositelj zajedničke djelatnosti i supoduzetnik – obvezni podnijeti i Obrazac PO-SD. U Obrascu PO-SD nositelj i supoduzetnik iskazat će svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku 2022. godine.

Svi obrasci biti će objavljeni i na web stranici HOK-a.

Sve više obrtnika koji prate samo evidenciju o prometu, lakše je

Obrtnika koji ne vode poslovne knjige već samo evidenciju o prometu, pri čemu je ta mogućnost predviđena za godišnje primitke do 300 tisuća kuna (što je utvrđeni prag za ulazak u sustav PDV-a) u Hrvatskoj je iz godine u godinu sve više, piše Poslovni.hr.  Jer, to je administrativno jednostavniji i porezno najpovoljniji režim oporezivanja, s najnižom propisanom poreznom stopom od samo od 10 posto koja se plaća prema utvrđenim poreznim razredima.

S krajem ove godine broj poreznih obveznika koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnom iznosu premašit će i 60 tisuća. Prema Poreznoj upravi, naime, broj takvih obrta početkom prosinca dosegnuo je 59.986, čime je u odnosu na stanje krajem prošle godine povećan za gotovo 7700 ili 15-ak posto.

O tempu njihova rasta govori i podatak da je u proteklih šest godina njihov broj više nego utrostručen, a u četiri više nego udvostručen, piše Poslovni.hr. Kako je istodobno ukupan broj obveznika koji dohodak ostvaruju od samostalne djelatnosti u te četiri godine povećan znatno umjerenije, za oko 23 posto, s nešto više od četvrtine, udjel paušalaca time je stigao nadomak polovice, odnosno gotovo se izjednačio s onima koji porez utvrđuju i plaćaju na temelju vođenja poslovnih knjiga.

Copy link
Powered by Social Snap