Pretraga

Katastar, katastarske čestice, katastarski planovi, sve što trebate znati

A- A+

Često postoje nedoumice što je katastar, što su katastarske čestice i kako se vežu za zemljišne knjige i baze zemljišnih podataka. Ovdje ćemo sažeti sve što trebate znati vezano za katastar, katastarske čestice, katastarske urede i katastarske planove.

Parcele | Unsplash

Katastar je evidencija koja sadrži podatke o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže u zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim režimima na zemljinoj površini. Državna geodetska uprava i njeni područni uredi vode katastarsku evidenciju. Uredi u kojima se vodi katastar nazivaju se katastarski uredi.

Katastarski uredi građanima pružaju razne usluge:

  • izdavanje kopija katastarskog plana
  • izdavanje prijepisa/izvadaka posjedovnih listova
  • izdavanje izvadaka iz Baze zemljišnih podataka
  • izdavanje različitih potvrda i uvjerenja koje se temelje na evidentiranim katastarskim podacima.

Katastarski uredi također pregledavaju i potvrđuju geodetske elaborate koje za građane izrađuju fizičke ili pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisuje navedene postupke u katastarskim uredima.

Izvadak/prijepis posjedovnog lista i kopija katastarskog plana su javne isprave koje se izdaju na zahtjev u katastarskim uredima. Jedini uvjet je plaćanje propisanih upravnih pristojbi i stvarnih troškova. Javne isprave moguće je i preuzeti online, kroz sustav e-Građani putem sustava ONE STOP SHOP (OSS). Ako želite preuzeti isprave online, to možete napraviti ovdje. Online preuzete javne isprave sadrže QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ako želite tražiti više javnih isprava iz više katastarskih ureda, i to možete elektroničkim putem.

Katastar – Katastarski plan

Katastarski plan je sastavni dio katastarskog operata. Održava se u digitalnom obliku u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra. Katastarski plan je složeni dio koji je građen od katastarskih čestica koje su prikazane s vidljivim granicama, zgradama koje su na njima izgrađene i brojevima katastarskih čestica. Kopijom katastarskog plana dokazuje se katastarska čestica na katastarskom planu.

Izdvojeni članak

Objašnjenje razlike između posjedovnog i vlasničkog lista

Katastarska čestica dio je područja katastarske općine, određena brojem katastarske čestice i njezinim granicama. Granice katastarske čestice su međe ili druge granice koje određuju pravni odnosi na zemljinoj površini uređeni posebnim propisima. Katastarska općina je katastarska prostorna jedinica za koju se izrađuje katastarski operat. Ona u pravilu obuhvaća područje jednog naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem.

Prijepis posjedovnog lista sadrži podatke o osobama upisanim u posjedovni list i pisane podatke o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). Ti prijepisi su sastavni dio katastarskog operata i javne su isprave kojima se dokazuje kako je pisanim podacima opisana neka katastarska čestica i koja je osoba upisana u katastru.

Katastar – Katastarska izmjera

Katastarskom izmjerom prikupljaju se i obrađuju svi potrebni podatci kojima je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog katastra nekretnina. Takva izmjera provodi se za cijelu katastarsku općinu (ili njen dio).

U njenom okviru prikupljaju se i obrađuju podaci o međama i drugim granicama, podatak o adresi katastarske čestice, podaci o načinu uporabe katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način te podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici.

Izmjere za zgrade i druge građevine sadrže i obrađuju podatke o njihovom položaju i obliku, o njihovim kućnim brojevima, o načinu njihove uporabe te podaci o tome može li se zgrada ili druga građevina koristit u skladu s propisima o gradnji. Ako se katastarske čestice ne obilježavaju, obilježavanje istih će se izvršiti na trošak vlasnika zemljišta.

Uvid u katastarske podatke izvršiti je lako, oni su javni i svatko ima pravo dobiti uvid u njih. Uvid se izvršava u nekom od katastarskih ureda, a može se izvršiti i elektroničkim putem, ako kliknete ovdje. Na stranicama Nacionalnog programa za uređenje zemljišnih knjiga i katastre moguće je pretraživati podatke o česticama i planu.

Katastar – homogenizacija katastarskih planova

Homogenizacija katastarskih planova je jedan od postupaka poboljšanja kvalitete katastarskog podatka (katastarskog plana), a značajno je brži i jeftiniji. Cilj je osigurati bolju kvalitetu planova, što olakšava održavanje katastarskih operata. Osim toga, olakšava geodetima izradu elaborata.

Izdvojeni članak

Thompson uklonio gromobran i protupožarni pristup s krova zgrade za koji tvrdi da je njegova terasa

Omogućava definiranje jasnijih postupanja katastarskih ureda te njihovu standardizaciju, to u konačnici omogućava bolji rad javne uprave i višestruku korist za korisnike. Sve ovo spada u Posebne pravne režime (PPR) jer imaju kulturni, povijesni, gospodarski i ekološki značaj za Republiku Hrvatsku.

Katastarske podatke kojima se opisuju katastarske čestice može se mijenjati jedino na temelju geodetske procijene i rješenja koje donosi katastarski ured. Katastarska čestica se može evidentirati u katastru ako je nekim dokumentom prostornog uređenja dopuštena parcelacija građevinskog zemljišta u svrhu formiranja građevne čestice. Taj parcelacijski elaborat izrađuju geodeti.

Za upis vlasnika u posjedovne listove donosi se upravno rješenje sukladno kojem će se promjena izvršiti. Zgrade se evidentiraju u okviru katastarske čestice. To izvršavaju geodeti i pravno rješenje koje donosi katastarski ured.

Copy link
Powered by Social Snap