Pretraga

Lokacijska dozvola i idejni projekt – sve što trebate znati

A- A+

Lokacijska dozvola, kako izgleda zahtjev, koji su uvjeti za izdavanje i što je idejni projekt kao glavni dio lokacijske dozvole, detaljno smo objasnili i saželi sve na jedno mjesto. U tekstu možete pronaći sve informacije koje su vam potrebne za lokacijske dozvole.

Romain Dancre | Unsplash

Lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, zemljišne knjige, vlasnički i posjedovni listovi, katastar i tabularne izjave, sve su pravni dokumenti koji su nam potrebni za građevinske aktivnosti. S takvim pojmovima se često susrećemo, ovo je detaljni sažetak o lokacijskoj dozvoli pomoću kojeg ćete puno lakše razumijeti pravila Ministarstva i zakone. Za detaljnije informacije o ostalim pojmovima, kliknite na svaki pojam.

Zahvati za koje se izdaje lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola izdaje se za:

1. eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama

2. rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

3. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina

4. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem

5. etapno i/ili fazno građenje građevine

6. složeni zahvat u prostor

7. građenje na zemljištu odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja

8. građenje građevina ako to stranka traži

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtjev izdavanja lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke. Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole podnositelj zahtjeva prilaže:

1. idejni projekt u elektroničkom obliku

2. ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata

Izdvojeni članak

Objašnjenje razlike između posjedovnog i vlasničkog lista

3. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata za okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

4. rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako to rješenje sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša

5. potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima

Idejni projekt

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje, ovisno o vrsti zahvata o prostoru, sudjeluju u projektiranju, kojima se:

1. daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u prostoru (idejno-tehničko rješenje)

2. prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

3. određuje osnovne polazišta značajna za osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih zahtjeva za građevinu

Idejni projekt mora biti neposredan i odgovarajući način sadržavati sve podatke potrebne za izdavanje lokacijske dozvole (lokacijske uvijete) te mora biti izrađen na način iz kojeg je vidljivo da su projektirana idejno-tehnička rješenja u skladu s propisima i aktima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola i posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Ako na gradilištu postoji potreba za privremenom građevinom, i onda je sadržana u idejnom projektu. Idejni projekt sadrži i izjavu projektanata da je izrađen u skladu s prostornim planom te posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola.

Idejni projekti sadrži:

1. geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata

2. potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz reda iznad predan na pregled i potvrđivanje

3. geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu

4. popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu

Izdvojeni članak

Katastar, katastarske čestice, katastarski planovi, sve što trebate znati

Idejne projekte izrađuju projektanti, točnije fizičke osobe koje prema posebnom zakonu imaju pravo uporabe strukovnog naziva – ovlašteni arhitekt ili inženjer. Projektant je odgovoran da je idejni projekt u skladu sa Zakonom o prostornoj gradnji, uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom, posebnim propisima i posebnim uvjetima te da su ti pojedini dijelovi međusobno usklađeni. Projektant koji je izradio izmjene i/ili dopune idejnog projekta, odgovoran je za idejni projekt u cijelosti. Taj idejni projekt mora biti izrađen tako da se osigurava njegova jedinstvenost s obzirom na zahvat u prostoru (ime projektanta, tvrtka osobe registrirane za poslove projektiranja, naziv zahvata u prostoru, ime ili tvrtka investitora, datum izrade i dr.).

Idejni projekt i njegovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis, tako je onemogućena promjena njegova sadržaja, osim u propisanom slučaju. Svaki idejni projekt je potpisan elektroničkim potpisom. Podrobniji obvezni sadržaj i elemente idejnog projekta, uvijete promjene sadržaja i sva pravila vezana za idejni projekt propisuje ministar pravilnikom.

Idejnom projektu izrađenom prema stranim propisima potrebno je provesti utvrđivanje s hrvatskim propisima. Dijelovi stranog idejnog projekta moraju biti prevedeni na hrvatski jezik uz kojeg može sadržati i tekst na izvornom jeziku. Osoba koja obavlja nostrifikaciju (priznavanje inozemnih dokumenata) mora sastaviti pisano izvješće, ovjeriti projekt i dati izjavu (također u elektroničkom zapisu). Ako neki dijelovi iz inozemnog idejnog projekta nedostaju, osoba koja provodi nostrifikaciju može ju nadopuniti.

Izdvojeni članak

Zemljišna knjiga, izvadak iz zemljišne knjige i sve što o tome trebate znati

Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je nadležno za izdavanje lokacijske dozvole. Projektant mora navesti podatke koji su u smisli posebnog uvjeta potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta. Ti podaci su prikazani u opisu i grafičkom prikazu koji se izrađuju u elektroničkom obliku u potpisuju se elektroničkim potpisom. Posebni uvjeti i priključenja prestaju važiti s danom prestanka važenja lokacijske dozvole. Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant međusobno komuniciraju elektroničkim putem preko programa eDozvola.

Lokacijski uvjeti

Lokacijskom dozvolom se određuju sljedeći lokacijski uvjeti:

1. vrsta radova (novogradnja, rekonstrukcija i sl.)

2. lokacija zahvata u prostoru

3. namjerna građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili funkcionalna jedinica

4. veličina građevine

5. uvjeti za oblikovanje građevine

6. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru

Izdvojeni članak

Što je tabularna izjava i kako treba izgledati?

7. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici

8. uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirnih površina

9. uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

10. način i uvjeti priključenja građevne čestice

11. mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu

12. ostali uvjeti iz prostornog plana od utjecaja na zahvat u prostoru

13. dijelovi složene građevine (u slučaju etapnog građenja)

14. posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđeni prema posebnim propisima

15. uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru

Uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole

Lokacijska dozvola izdaje se nakon što je u provedenom postupku utvrđeno da je uz zahtjev izdavanja lokacijske dozvole priložena propisana dokumentacija i da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom, posebnim uvjetima i uvjetima priključenja. Mora biti donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je to Zakonom propisana obveza. Urbanistički plan uređenja se ne odnosi na rekonstrukcije postojećih građevina, građenje nove građevine na mjestu uklonjene građevine s istom namjenom. Posljednja stavka za izdavanje lokacijske dozvole je utvrđivanje komunikacija s lokalnom samoupravom o komunalnoj i prometnoj infrastrukturi.

Izdvojeni članak

Objašnjenje razlike između građevinske i uporabne dozvole

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole dostavljaju se podnositelju zahtjeva s idejnim projektom, strankama koje su se javile Ministarstvu, stranke koje nisu izvršile uvid u spis niti su se javile Ministarstvu, odbijanje će biti objavljeno na elektroničkoj oglasnoj ploči u trajanju od osam dana.

Važenje lokacijske dozvole

Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole ne podnese zahtjev za davanje koncesije, ne podnese se zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju, ne podnose se prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu RH, ne podnese se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole odnosno ne pristupi se provedbi zahvata u prostoru za kojega se ne izdaje akt za građenje.Važenje lokacijske dozvole može se produžiti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora samo jednom, i to na dvije godine ako se nisu promijenili propisani uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana. Ako je za lokaciju izdano više građevinskih dozvola, rok počinje izdavanjem prve. Lokacijska dozvola u skladu s kojom je izdana građevinska, prestaje teći dana kada prestaje važiti ta građevinska.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap