Pretraga

Objašnjenje razlike između građevinske i uporabne dozvole

A- A+

Građevinska dozvola nije isto što i uporabna dozvola. Da bi se neka građevina uopće mogla početi graditi prvenstveno je potrebno izraditi glavni projekt. Taj projekt mora biti u skladu s uvjetima za građenje koji su propisani prostornim planom te mora ispunjavati sve ostale preduvjete za gradnju. Potom se na temelju toga izdaje građevinska dozvola. Izgrađenu građevinu moguće je pak početi koristiti tek nakon što se za nju izda uporabna dozvola.

Građevinska i uporabna dozvola

Ilustracija | foto: Unsplash

Prije gradnje ili obnove bilo kojeg objekta potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu da bi gradnja, odnosno obnova bila legalna, dok se u suprotnom radi o ilegalnim slučajevima. S druge strane, za početak korištenja određene građevine, njezin upis u katastar i sl. neophodna je uporabna dozvola i to za sve objekte bez obzira na godinu građenja, odnosno obnove.

Što je to građevinska dozvola?

Građevinska dozvola je dokument, odnosno upravni akt – rješenje temeljem kojeg se pravomoćno može započeti s gradnjom određene građevine. Drugim riječima, tek nakon građevinske dozvole, investitor na vlastitu odgovornost i rizik može pristupiti građenju. Tim se dokumentom također utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima.

Zapravo, glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojih se daje tehničko rješenje građevine te dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te svih drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. Za izradu glavnog projekta zaduženi su ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri, a njihov popis moguće je pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i imovine. S obzirom na vrstu građevine, odnosno radove, glavni projekt se sastoji od arhitektonskog projekta, građevinskog projekta, elektroničkog projekta i strojarskog projekta. Geodetski projekt je pak zasebni dio glavnog projekta pomoću kojeg je prikazan smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom.

Štoviše, projektant je odgovoran za to da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje građevine koji su propisani prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. Naime, da bi se uopće izdala građevinska dozvola potrebno je ishoditi potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s posebnim propisima.

Građevinska dozvola potrebna je za građevine koje uredbom određuje Vlada RH ili za građevine koje se grade na području dvije ili više županija, dok postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji.

Izdvojeni članak

Objašnjenje razlike između građevinske i uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Građevinsku dozvolu mogu izdavati svi veliki gradovi koji imaju više od 35.000 stanovnika i gradovi sjedišta županija za svoje područje ili županijski ured za sve ostale općine i gradove na području županije, a popis nadležnih tijela moguće je pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Investitor podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te ga je također potrebno uputiti nadležnom upravnom tijelu velikog grada, Grada Zagreba ili županije, nadležnom za upravne poslove graditeljstva i to ovisno o mjestu gdje se planira gradnja građevine.

Pomoću sustava eDozvola moguće je da se građevinska dozvola izdaje po jedinstvenim procedurama na području cijele Hrvatske, dok dinamika izdavanja ovisi o organiziranosti županijskih i gradskih nadležnih tijela. O popisu svih potrebnih dokumenata za izdavanje građevinske dozvole možete pogledati ovdje.

Važno je istaknuti da građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini za koju je dozvola izdana stoga ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine, a za njeno izdavanje dovoljno je dokazati samo pravni interes. Što se smatra dokazom privatnog vlasništva možete pogledati ovdje.

Izdavanje građevinske dozvole

U tijeku postupka izdavanja građevinske dozvole utvrđuje se sljedeće: jesu li uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti i izdane sve propisane potvrde glavnog projekta; je li glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom; je li glavni projekt izradila ovlaštena osoba; je li glavni projekt propisno označen, je li glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova; je li donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja.

Građevinsku dozvolu moguće je izdati tek kada su zadovoljeni navedeni uvjeti, a nadležni koji je izdao dozvolu dužan je istu dostaviti i upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za utvrđivanje komunalnog doprinosa, kao i tijelu nadležnom za utvrđivanje vodnog doprinosa. U skladu s tim, investitor je po pravomoćnosti građevinske dozvole dužan platiti komunalni, odnosno vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.

Izdvojeni članak

Katastar, katastarske čestice, katastarski planovi, sve što trebate znati

Kada prestaje važiti građevinska dozvola?

U slučaju da investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana kada je građevinska dozvola izdana, ista prestaje važiti, a gradnja će se smatrati ilegalnom. Ipak, važenje građevinske dozvole moguće je produljiti na zahtjev investitora jednom i to za tri godine, ali samo ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom.

Što je to uporabna dozvola?

Izgrađenu građevinu moguće je početi koristiti tek nakon što se za tu građevinu izda posebni dokument – uporabna dozvola. Štoviše, u svrhu utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom potrebno je provesti tehnički pregled. Investitor, odnosno vlasnik građevine dužan je osigurati provedbu tehničkog pregleda, kao i dati na uvid svu propisanu dokumentaciju o kojoj možete pročitati ovdje.

Izdvojeni članak

Thompson uklonio gromobran i protupožarni pristup s krova zgrade za koji tvrdi da je njegova terasa

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi se u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola ili u nadležnom upravnom tijelu za graditeljstvo i prostorno uređenje, a popis nadležnih tijela moguće je pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. O popisu dokumentacije koju je potrebno priložiti zahtjevu možete pročitati ovdje.

Izdavanje uporabne dozvole

Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu, odnosno radove izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje se na temelju građevinske dozvole i to u roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda uz sljedeće uvjete: ako je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija; ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno ako ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, lokacijske uvjete i druge uvjete određene građevinskom dozvolom; ako je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom; ako su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova te ako su oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno stanje.

Izdvojeni članak

Eksplozija izdanih građevinskih dozvola u 2021: Najviše se radi zgrada

Posebne uporabne dozvole

Tijelo graditeljstva može na zahtjev stranke za građevinu koja je izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, umjesto uporabne dozvole, izdati uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine. Naime, uz zahtjev za izdavanje navedene uporabne dozvole potrebno je priložiti građevinsku dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt, a dozvola se izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela.

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, dok se vrijeme izgradnje takve građevine utvrđuje uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva. O popisu dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev možete pročitati ovdje.

Građevina izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi ili propisa o područjima posebne državne skrbi smatra se izgrađenom, odnosno rekonstruiranom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako tijelo graditeljstva za tu građevinu izda uporabnu dozvolu. O popisu dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev možete pročitati ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap