Pretraga

Čakovečki APN: Grad potiče kupnju nekretnine, osigurano pola milijuna kuna

A- A+

Grad Čakovec je raspisao Javni natječaj za dodjelu poticaja za kupnju nekretnina u Čakovcu, i osigurao je pola milijuna kuna za tu mjeru. Sredstva će se dijeliti u iznosima od trideset, četrdeset i pedeset tisuća kuna.

Ilustracija, foto: Unsplash; MOHD AZRIN

Gradonačelnica Čakovca, Ljerka Cividini, raspisala je javni natječaj za dodjelu poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca. U gradskom Proračunu za 2022. godinu je osigurano čak 500.000,00 kuna u svrhu dodjele bespovratnih novčanih sredstava mladim obiteljima.

– Poticaji će se dodijeliti građanima do navršene 40. godine života, a prednost imaju korisnici s prebivalištem na području Grada Čakovca te oni s većim brojem djece, kao i obitelji nižeg imovinskog statusa. Cilj takve mjere je poticanje na ostanak, ali i doseljavanje mladih obitelji na ruralna područja Grada Čakovca koji namjeravaju trajno živjeti u kupljenoj nekretnini, rekli su nam iz Grada.

Ideja je potaknuti ljude da kupuju i uređuju stare kuće po mjesnim odborima te da se tamo doseljavaju i žive. Kako su istaknuli iz Grada, Velika su sredstva uložena u gotovo sva čakovečka naselja, izgrađena je komunalna infrastruktura – po opremljenosti ta naselja gotovo se ne razlikuju od samog grada Čakovca. Cilj da se poveća broj stanovnika na cijelom gradskom području, posebno mladih obitelji, ali i da se nekretnine koje su sada prazne i zapuštene obnove i stave u funkciju.

Izdvojeni članak

Čakovec dobiva novi rotor: Radovi vrijedni skoro milijun kuna započeli

– Uvjet je da su kupljene nekretnine u vlasništvu prijavitelja, odnosno u suvlasništvu prijavitelja i njegovog bračnog i/ili izvanbračnog druga te da je na navedenoj čestici izgrađen stambeni objekt kojeg namjeravaju urediti za stanovanje. Također jedan od uvjeta za dobivanje poticaja je i da prijavitelj kao i njegov bračni ili izvanbračni drug nemaju u svom vlasništvu, odnosno suvlasništvu stan, kuću ili kuću za odmor ili drugu nekretninu pogodnu za stanovanje, objasnili su nam iz Grada.

Poticaji se dodjeljuju temeljem javnog natječaja kojeg raspisuje Gradonačelnica. Rok prijave na Javni natječaj je 30 dana, a donosimo i tekst natječaja u cijelosti.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca

I. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja te visina poticaja

Grad Čakovec dodjeljuje bespovratna novčana sredstva mladim obiteljima za kupnju nekretnina tijekom tekuće kalendarske godine na području mjesnih odbora Grada Čakovca. Kupljena nekretnina u trenutku prijave na javni natječaj mora biti u vlasništvu prijavitelja (prijavitelj može biti jedan od bračnih i/ili izvanbračnih drugova ili bračni i/ili izvanbračni drugovi zajedno).

Minimalan iznos poticaja koji korisnik poticaja može ostvariti je 30.000,00 kuna za ostvarenih 1, 2 ili 3 boda, a maksimalan iznos poticaja koji korisnik može ostvariti je 50.000,00 kuna za više od 4 boda.

Prikaz:

ODOBRENA SREDSTVA POTICAJA BROJ OSTVARENIH BODOVA

 • 30.000,00 KN 1-3
 • 40.000,00 KN 4
 • 50.000,00 KN ˃ 4

Prijave na javni natječaj razmatraju se prema rednom broju zaprimanja (datum). Odobravanje zahtjeva obavlja se na temelju liste prvenstva utvrđenoj na temelju bodovanja slijedećih mjerila:

 • dužina prebivališta na području Grada Čakovca,
 • broj djece,
 • imovinsko stanje.
 • Dužina prebivališta na području Grada Čakovca
  • za svaku godinu neprekidnog prebivališta prijavitelja na području Grada Čakovca dodjeljuje se 1 bod.
 • Broj djece
  • za svako dijete koje će živjeti u zajedničkom kućanstvu sa prijaviteljem na adresi kupljene nekretnine za koju se traži poticaj dodjeljuju se 2 boda.

Imovinsko stanje

BROJ BODOVA MJESEČNA PRIMANJA SVIH ČLANOVA KUĆANSTVA

 • 4 do 10.000,00 KN
 • 3 od 10.001,00 do 15.000,00 KN
 • 2 od 15.001,00 do 20.000,00 KN
 • 1 od 20.001,00 KN

Pravo na dodjelu poticaja za kupnju nekretnina imaju:

 • korisnici poticaja do navršene 40 godine života za kupljenu nekretninu na području mjesnih odbora Grada Čakovca,
 • prijavitelj i bračni ili izvanbračni drug prijavitelja ne smiju imati u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili drugu nekretninu pogodnu za stanovanje.

Napomena:

Poticaj po Odluci o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 2/22) ne može se ostvariti za nekretninu kupljenu na užem području Grada Čakovca nego isključivo na području mjesnih odbora Grada Čakovca (MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec.) te se može ostvariti samo jedanput.

II. Obveze korisnika poticaja

Korisnici poticaja imaju obvezu:

 • prebivalište prijavitelja, te svih članova zajedničkog domaćinstva (koji će živjeti u nekretnini za čiju kupnju se traži poticaj) mora biti na adresi nekretnine za čiju kupnju se traži poticaj, ukoliko je odmah useljiva,
 • korisnik poticaja, bračni ili izvanbračni drug, djeca koja će živjeti u zajedničkom kućanstvu sa prijaviteljem moraju u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja, prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj, ukoliko je kupljenu nekretninu potrebno adaptirati, te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

III. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti

Za sudjelovanje na javnom natječaju potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • pisani zahtjev/prijavu za dodjelu poticaja,
 • presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave prijavitelja i svih članova domaćinstva koji će živjeti u nekretnini za koju se traži poticaj za kupnju,
 • presliku kupoprodajnog ugovora za nekretninu za koju se traži poticaj koji je ovjeren kod javnog bilježnika,
 • zemljišno-knjižni izvadak za predmetnu nekretninu,
 • posjedovni list za predmetnu nekretninu,
 • dokaz legalnosti za postojeću građevinu,
 • uvjerenje općinskog suda da ima/nema u vlasništvu/suvlasništvu nekretninu (i za bračnog/izvanbračnog druga)
 • izjavu da prijavitelj i bračni ili izvanbračni drug prijavitelja, te niti jedan član domaćinstva koji će živjeti s njima u nekretnini za koju se traži poticaj, nemaju u svojem vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili kuću za odmor ili drugu nekretninu pogodnu za stanovanje, ovjerenu od strane javnog bilježnika,
 • rješenje porezne uprave o utvrđivanju poreza na promet nekretnina za traženu nekretninu i dokaz da je iznos naveden u rješenju plaćen u cijelosti,
 • isplatna lista za isplaćenu plaću (zadnje 3) za sebe i bračnog i/ili izvanbračnog druga koje će živjeti s njim u zajedničkom kućanstvu na nekretnini za koju se traži poticaj,
 • podatke o bankovnom računu korisnika poticaja,
 • potvrdu o prebivalištu prijavitelja.

U slučaju potrebe, Povjerenstvo za dodjelu poticaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) može od korisnika poticaja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

IV. Naziv tijela kojem se podnose prijave

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom ‘NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA KUPNJU NEKRATNINA NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA GRADA ČAKOVCA’

Na adresu:
GRAD ČAKOVEC
POVJERENSTVO ZA DODJELU POTICAJA,
putem Odsjeka za pravne poslove,
Ulica kralja Tomislava 15,
40 000 Čakovec,

preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Čakovca na adresi Ulica kralja Tomislava 15, prvi kat.

V. Rok za dostavu prijave na natječaj

Rok za prijavu na Javni natječaj je 30 dana a počinje teći danom objave na internetskoj stranici Grada Čakovca i u lokalnom listu.
Sve pravovremeno pristigle prijave će razmotriti Povjerenstvo i dostaviti prijedlog listu gradonačelnici koja će donijeti Odluku o dodjeli poticaja (ili Odluku o odbijanju zahtjeva).

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Odluka o dodjeli poticaja objavit će se na službenim stranicama Grada Čakovca, te će biti dostavljena i korisniku poticaja.

VI. Sklapanje ugovora

Nakon donošenja Odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaj i Grad Čakovec zaključuju ugovor koji najmanje sadrži:

 • podatke o ugovornim stranama,
 • podaci o nekretnini,
 • iznos poticaja,
 • prava i obveze ugovornih strana,način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza,
 • privolu prijavitelja da se njegovi podaci (ime i prezime i adresa nekretnine za koju je dobiven poticaj objave u medijima javnog priopćavanja u svrhu informiranja javnosti o trošenju proračunskih sredstava),
 • ostale kriterije, prave i obveze ugovornih strana.

Ugovor se zaključuje kao ovršna isprava.

Kao garanciju za ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog natječaja, prijavitelj prije zaključenja ugovora iz točke VI. mora dostaviti Gradu Čakovcu bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja potvrđenu kod javnog bilježnika. Prijavitelj je dužan na zahtjev Grada Čakovca dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koje proizlaze iz ovog Javnog natječaja.

Copy link
Powered by Social Snap